Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DeRaKo Specialist V.O.F. gevestigd aan de Steenfabriekstraat in Bergambacht, en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DeRaKo Specialist V.O.F. en consument of rechtspersoon (hierna ‘de gebruiker’).
De activiteiten van DeRaKo Specialist V.O.F. richten zich uitsluitend op de Nederlandse markt.
Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
Onder "koper" wordt verstaan elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die tot DeRaKo Specialist V.O.F.  in een contractuele relatie staat, uit hoofde van een met DeRaKo Specialist V.O.F.  gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst, alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met DeRaKo Specialist V.O.F. een koop of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan.
Met name wordt onder ‘koper’ ook verstaan, degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden besteld en/of geleverd.
Indien de koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de koper niet van toepassing

Artikel 2 – Aanbod en prijzen
Het aanbod bevat een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de gebruiker mogelijk te maken. Aan de afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De afbeeldingen dienen ter indicatie en kunnen wijzigen in verband met maatvoering versus verhoudingen. Vergissingen of fouten in het aanbod binden DeRaKo Specialist V.O.F. niet.
De op de site vermelde prijzen zijn inclusief BTW, maar zonder eventuele verzendkosten.
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
DeRaKo Specialist V.O.F.  kan op ieder gewenst moment haar prijzen en tarieven aanpassen. Overeengekomen prijzen gelden slechts met betrekking tot reeds afgesloten overeenkomsten.


Artikel 3 – Koopovereenkomst
Via de site van DeRaKo Specialist V.O.F.  kunnen offertes aangevraagd en naar aanleiding daarvan artikelen gekocht worden. De overeenkomst ten aanzien van deze producten tussen DeRaKo Specialist V.O.F.  en de koper komt tot stand - en deze algemene voorwaarden zijn daarmee van toepassing -  op het moment van aanvaarding door de koper van de offerte. Indien de koper het aanbod – de offerte – heeft ondertekend en retour gestuurd heeft naar DeRaKo Specialist V.O.F., bevestigt DeRaKo Specialist V.O.F.   langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door middel van een bevestingsemail en/of het sturen van de aanbetalingsfactuur. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden. Als de koper de overeenkomst annuleert is hij een schadevergoeding verschuldigd. Deze is gebaseerd op gederfde inkomsten op basis van gemiddelden in de branche.  De schadevergoeding bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken. Deze is 100% als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd dat de (deel)levering kan plaatsvinden.

Daarnaast kan een beperkt aantal artikelen ook direct besteld en afgerekend worden. In het geval dat artikelen direct besteld en afgerekend zijn komt de overeenkomst tot stand na betaling van de bestelling. Indien de koper direct op de site producten heeft besteld en afgerekend, kan deze de bestelling alleen binnen 24 uur wijzigen. Koper heeft gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden zonder opgave van redenen, de zgn. 'afkoelingsperiode'. Vooraf dient DeRaKo Specialist V.O.F.  door de koper over deze retourmelding geïnformeerd te worden. De retour- en transportkosten komen geheel voor rekening van de koper. Het geretourneerde product moet ongebruikt en onbeschadigd zijn. Het product moet voorzien zijn van de originele verpakking welke ongeopend is. DeRaKo Specialist V.O.F.   behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat de verpakking reeds geopend is, het product reeds gebruikt of door het toedoen van de koper is beschadigd. DeRaKo Specialist V.O.F.   zal binnen 30 dagen nadat door koper een beroep is gedaan op de ontbinding en de bestelling retour is ontvangen het door koper betaalde aan deze restitueren.
De hierboven genoemde 'afkoelingsperiode' is niet van toepassing voor aankopen die speciaal op maat of in kleur voor de koper worden gemaakt en bij zakelijke aankopen.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door DeRaKo Specialist V.O.F.  en nadat de aanbetaling door de koper geheel voldaan en op de rekening van DeRaKo Specialist V.O.F.  ontvangen is. DeRaKo Specialist V.O.F.   is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt DeRaKo Specialist V.O.F.  dit binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.

Alle opgaven door DeRaKo Specialist V.O.F.  van prijzen, specificaties en/of andere aanduidingen van producten en/of diensten op de site, worden steeds met zorgvuldigheid gedaan. DeRaKo Specialist V.O.F.   kan echter niet instaan voor de juistheid hiervan of het feit dat zich afwijkingen kunnen voordoen. DeRaKo Specialist V.O.F.  is niet gebonden aan overeenkomsten die zijn aangegaan op basis van op de site voorkomende onjuiste informatie.


Artikel 4 – Klachten en garantie
De koper is verplicht om bij levering de producten te controleren op eventuele transportschade of zichtbare gebreken en dit op de vrachtbrief aan te tekenen.
De koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde producten en/of diensten te onderzoeken of DeRaKo Specialist V.O.F.   de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden DeRaKo Specialist V.O.F.   terstond, doch uiterlijk binnen 7 dagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien dit niet gebeurt, wordt DeRaKo Specialist V.O.F.   geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

DeRaKo Specialist V.O.F.  hanteert voor garantie van de geleverde producten en/of diensten de garantievoorwaarden van de desbetreffende producenten/leveranciers. Deze garantievoorwaarden kunnen per producent/leverancier verschillen. U kunt deze garantievoorwaarden terugvinden op onze site onder Klantenservice/Garantiebepalingen. Indien gewenst kunt u deze garantievoorwaarden ook bij DeRaKo Specialist V.O.F.   opvragen. Op montage welke door DeRaKo Specialist V.O.F.  uitgevoerd wordt, geldt 1 jaar garantie.
De rechten van koper zoals die voortvloeien uit dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zullen door DeRaKo Specialist V.O.F.   worden gerespecteerd.
DeRaKo Specialist V.O.F.  zal er zorg voor dragen dat wensen, vragen en problemen van kopers met betrekking tot producten en/of diensten tijdig worden onderzocht en dat redelijkerwijs de benodigde stappen worden genomen om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen.

Artikel 5 - Levering en uitvoering
DeRaKo Specialist V.O.F.  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Leveringen vinden uitsluitend plaats in Nederland.
De verzendtarieven zijn gebaseerd op leveringen in Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden waar een ander verzendtarief voor geldt.
Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan DeRaKo Specialist V.O.F.  kenbaar heeft gemaakt. De schade die DeRaKo Specialist V.O.F.   lijdt ten gevolge van een foutief opgegeven adres, komt volledig voor rekening en risico van de koper.
De deuren zullen door de transporteur worden geleverd tot aan de voordeur op de begane grond. Wij zullen de deuren dus niet naar de 1e verdieping of hoger tillen, de chauffeur is hiervoor ook niet gemachtigd.

De vermelding van leveringstermijnen op de site, in aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. DeRaKo Specialist V.O.F.  zal geaccepteerde bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. DeRaKo Specialist V.O.F.   kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van de overschrijding van een leveringstermijn.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DeRaKo Specialist V.O.F.   het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien DeRaKo Specialist V.O.F.   door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet kan voldoen aan haar leveringsverplichting, wordt de nakoming van de overeenkomst opgeschort voor de duur van deze overmachttoestand. Indien de overmachttoestand langer duurt dan 1 maand hebben zowel DeRaKo Specialist V.O.F.   als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

 Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

Het eigendom van de geleverde artikelen gaat over op u nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de geleverde artikelen gaat over op het moment van levering aan u.

Artikel 7 - Betaling
De koper zal de door hem krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen voldoen op het tijdstip en de wijze zoals overeengekomen, zonder enige korting, verrekening en/of opschorting.
Indien de koper niet tijdig betaalt, is deze in verzuim zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De koper is in dat geval vanaf de vervaldag de wettelijke rente aan DeRaKo Specialist V.O.F.   verschuldigd. Bij niet tijdige betaling is de koper bovendien verplicht tot vergoeding aan DeRaKo Specialist V.O.F.  van de door deze gemaakte redelijke kosten voor invordering (zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk), waaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. DeRaKo Specialist V.O.F.  is gerechtigd deze kosten forfaitair vast te stellen op 10% van het door koper verschuldigde bedrag met een minimum van € 125,00.
Bij een niet tijdige betaling door koper is  DeRaKo Specialist V.O.F. van rechtswege en zonder verplichting tot schadevergoeding ontheven van haar verplichting tot nakoming van de afgesloten overeenkomst en levering van de door koper bestelde producten.
Het eigendom van door DeRaKo Specialist V.O.F.  eventueel reeds voor ontvangst van betaling aan koper geleverde producten gaat pas op koper over indien koper al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan DeRaKo Specialist V.O.F.  is verschuldigd, aan DeRaKo Specialist V.O.F.  heeft voldaan. Het risico van reeds geleverde producten gaat echter reeds over op koper op het moment van levering.

Artikel 8 – Privacy
DeRaKo Specialist V.O.F.  respecteert de privacy van alle bezoekers aan haar site en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De persoonlijke gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het volledig kunnen  afhandelen van de bestelling.
Persoonsgegevens zullen door DeRaKo Specialist V.O.F.  niet worden verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan DeRaKo Specialist V.O.F., behoudens indien hiervoor de expliciete toestemming is gegeven door koper of indien dit noodzakelijk is in verband met wettelijke eisen.
Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd voor zover dit voor DeRaKo Specialist V.O.F.  geen onevenredige inspanning of kosten vergt.
Het e-mailadres wordt gebruikt voor het versturen van procesgerelateerde e-mails zoals een orderbevestiging, levertijdbericht en verzendbericht. Daarnaast kan DeRaKo Specialist V.O.F.  het e-mailadres gebruiken voor aanbiedingen van gelijksoortige producten. De klant heeft bij elke aanbieding de mogelijkheid om zich voor de aanbiedingsberichten uit te schrijven.

Artikel 9: Diversen
DeRaKo Specialist V.O.F.  neemt alle zorg in acht die redelijkerwijs van haar gevergd kan worden om te verzekeren dat de informatie op de site juist en up-to-date is. Fouten en verzuimen zijn niet uit te sluiten en de lezer dient niet zonder meer uit te gaan van de juistheid van de informatie. Bepaalde verwijzingen op de site kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden en waarover DeRaKo Specialist V.O.F.   geen controle heeft. Aangezien DeRaKo Specialist V.O.F.  geen invloed heeft op de wijze waarop de informatie op de site door de gebruiker respectievelijk koper wordt benut, is DeRaKo Specialist V.O.F.   niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van dergelijke informatie.
De woord- en beeldmerken alsmede foto's, logo's en teksten die gebruikt en vertoond worden op de site mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DeRaKo Specialist V.O.F.  niet door derden gebruikt worden.
Een eventuele aansprakelijkheid van DeRaKo Specialist V.O.F.   jegens de koper uit hoofde van een afgesloten overeenkomst is beperkt tot maximaal het door koper aan DeRaKo Specialist V.O.F.  uit hoofde van de overeenkomst te betalen bedrag. DeRaKo Specialist V.O.F.   is nooit aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving, verminderde goodwill of enige ander gevolgschade.

Artikel 10: Geschillenregeling
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechtbank, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

DeRaKo Specialist V.O.F.
Steenfabriekstraat
2861 GR Bergambacht
Telefoonnummer: (Ruud) 06-39341613 of (Rien) 06-19691768
Email: info@derakospecialist.nl
Inschrijfnummer KvK: 62156128
BTW Nummer: NL8546.93.543.B01